Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Algemene voorwaarden

1. Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wij aan u doen voor een abonnement op KlasseTV en maken onderdeel uit van iedere overeenkomst die wij met uw school sluiten voor een abonnement op KlasseTV.

Een overeenkomst voor een abonnement op KlasseTV bestaat als wij aan uw school een gebruikersnaam en wachtwoord hebben uitgereikt voor KlasseTV.

2. Definities

Waar wij in deze algemene voorwaarden de aanduiding “wij” of “ons” gebruiken bedoelen wij daarmee KlasseTV B.V. (zie button “contact” op de homepage van de website). Met “u” bedoelen wij degene die als vertegenwoordiger van een school in het primair onderwijs met ons een overeenkomst heeft gesloten voor een abonnement op KlasseTV. Als wij de term “website” gebruiken, bedoelen wij de website http://www.klassetv.nl. De “overeenkomst” is de overeenkomst die u als vertegenwoordiger van uw school met ons hebt gesloten voor een abonnement op KlasseTV. “KlasseTV” is het geheel van de functionaliteit van de website en het (les)materiaal (video, foto’s en ander materiaal) dat op de website wordt ontsloten. Alle overige begrippen hebben de betekenis die hieraan in de laatste editie van de Grote Van Dale wordt toegekend.

3. Het abonnement op KlasseTV

Het abonnement op KlasseTV houdt in dat u van ons het recht ontvangt om uw (mede)directieleden, en de leerkrachten en leerlingen van uw school toegang te verschaffen tot KlasseTV en hen de mogelijkheid te geven om het materiaal binnen KlasseTV te gebruiken voor informatief, educatief en niet-commercieel gebruik. Gebruik door derden is niet toegestaan. Voor ieder ander gebruik dient u eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen.

4. Workshop

Aanvullend op de voor deze dienst geldende algemene wettelijke regels, hanteert KlasseTV na aanvraag van een workshop de volgende algemene voorwaarden.

Aanmelden

U kunt zich zowel telefonisch, via de website als per mail aanmelden voor een workshop. Na aanvraag neemt de workshopleider contact met u op over de gewenste datum en tijd voor de workshop. De workshops worden zowel na schooltijd als tijdens een studiedag gegeven.

Locatie

De workshop wordt bij u op locatie gegeven. Zo wordt een workshop in uw eigen vertrouwde omgeving gegeven en hoeft u niet te reizen. De afnemer van de workshop wordt geacht zelf te zorgen voor de benodigde apparatuur om de workshop te kunnen geven. Te denken valt aan een digitaal schoolbord of beamer die is aangesloten op het internet en voldoende computers met internetaansluiting.

Annuleren en verzetten

Wanneer u toch wil afzien van deelname aan de workshop kunt u deze tot twee weken voor de workshop annuleren, we brengen dan wel  annuleringskosten in rekening, dit is 50% van het verschuldigde bedrag voor de workshop. Dit geldt ook voor het annuleren van workshops waarvan de datum nog niet is ingepland. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. Tot twee weken voor de workshop kunt u deze zonder extra kosten verzetten naar een andere datum, binnen twee weken voor de workshop wordt er 50% van de kosten van de bestelde workshop extra in rekening gebracht.

5. Toegang tot KlasseTV

U verkrijgt toegang tot KlasseTV door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord die wij aan u hebben uitgereikt. De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord noemen wij hierna “toegangsgegevens”. Het is niet toegestaan deze toegangsgegevens aan derden te verstrekken.

Alle toegangsgegevens zijn gekoppeld aan het BRIN nummer van uw school. Indien uw school niet beschikt over een BRIN nummer stellen wij voor uw school een fictief nummer vast.

Uw school is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor KlasseTV. Iedere handeling die wordt uitgevoerd op de website door middel van uw toegangsgegevens rekenen wij aan uw school toe.

Via KlasseTV wordt ook materiaal van Teleblik ontsloten (http://www.teleblik.nl). Voor het verkrijgen van toegang tot dit materiaal heeft u aparte toegangsgegevens van Teleblik nodig. Deze gegevens dient u rechtstreeks bij Teleblik aan te vragen. Op het gebruik van Teleblik materiaal zijn de voorwaarden van Teleblik van toepassing.

U dient ervoor te zorgen dat leerlingen van uw school alleen toegang tot KlasseTV hebben op het initiatief van en onder het toezicht van een leerkracht.

6. Gebruik van KlasseTV

Het gebruik van KlasseTV door de directieleden, leerkrachten en leerlingen van uw school is gebonden aan een aantal regels. Uw school is ervoor verantwoordelijk dat deze regels ook daadwerkelijk door hen worden nageleefd.

Gebruiksregels:

 • KlasseTV mag niet worden gebruikt in strijd met de wet of deze algemene voorwaarden;
 • Gebruik van KlasseTV mag geen hinder opleveren voor andere gebruikers en/of schade toebrengen aan de website en aan KlasseTV. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op KlasseTV, het schoolnetwerk of de PC van de gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit de werking van KlasseTV verstoord, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt;
 • Het verkrijgen van toegang tot KlasseTV, de website of – via de website – de PC of het netwerk van andere gebruikers, zonder onze voorafgaande toestemming of de toestemming van de andere gebruiker is niet toegestaan (computervredebreuk);
 • Bij het gebruik van KlasseTV mag de gebruiker geen inbreuk plegen op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Een gebruiker mag bijvoorbeeld geen filmpjes plaatsen op KlasseTV die gemaakt zijn door een ander zonder de toestemming van de maker.
 • Het lastigvallen en/of hinderen van andere gebruikers is niet toegestaan;
 • Gebruikers mogen geen uitingen, berichten, teksten of namen verspreiden of openbaar maken via KlasseTV die racistisch van aard zijn of op een andere wijze kwetsend zijn of van grove aard;
 • Seksuele intimidatie van andere gebruikers is niet toegestaan;
 • Gebruikers mogen via de website geen  materiaal openbaar maken of verspreiden waarop niet functioneel naakt is opgenomen (bijvoorbeeld pornografisch materiaal);
 • Het maken van reclame via KlasseTV, ook door middel van het plaatsen van hyperlinks is niet toegestaan;
 • Gebruikers mogen via de website geen ongevraagde commerciële of charitatieve elektronische berichten versturen (spammen);
 • Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots;
 • Hyperlinks naar KlasseTV (vanuit sites of e-mails van derden) dienen rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen wij deze content aanbieden. Hierbij dient onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen.
  Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context is dus niet toegestaan en
 • Het is niet toegestaan om onderdelen van KlasseTV te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om KlasseTV op een efficiënte manier via het Internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.

Wij hebben het recht om bij misbruik een bestand te verwijderen. Als wij een bestand verwijderen bevestigen wij dit per e-mail aan uw school. Indien wij misbruik constateren zullen wij u waarschuwen per e-mail. Wanneer het misbruik vervolgens niet wordt gestopt binnen een redelijke termijn hebben wij het recht om uw toegangsgegevens tijdelijk (gedurende een door KlasseTV bepaalde termijn) in te trekken.

Indien wij uw school drie maal hebben gewaarschuwd voor misbruik van KlasseTV hebben wij het recht om de overeenkomst met uw school te ontbinden zonder verdere voorafgaande waarschuwing. Als schadevergoeding is uw school dan de nog niet betaalde vergoedingen voor KlasseTV over het lopende schooljaar aan ons verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden dan niet door ons terugbetaald.

7. Kosten en betaling

Voor de toegang tot KlasseTV betaalt uw school een vergoeding per leerling per maand. De voor uw school geldende vergoeding is opgenomen op het inschrijfformulier dat u hebt ondertekend bij het aangaan van de overeenkomst. Uw school betaalt steeds per schooljaar. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding is bepalend het aantal leerlingen in de maand oktober van het voorafgaande schooljaar.

Wij hebben het recht om de vergoeding per leerling jaarlijks aan het begin van ieder schooljaar eenzijdig aan te passen.

De vergoeding wordt door ons in rekening gebracht als dekking voor de gemaakte kosten voor het ontsluiten van KlasseTV. Dit zijn ondermeer kosten betreffende de opbouw en onderhoud van KlasseTV, het selecteren en/of produceren en distribueren van beeldmateriaal, het ontwikkelen van digitale lespakketten en educatieve games en het verkrijgen van toestemming van rechthebbenden met betrekking tot het materiaal.

Uw school betaalt de vergoeding door middel van  een automatische incasso of per bankoverschrijving. Als uw school per bankoverschrijving betaalt, dient het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien uw school niet op tijd heeft betaald is deze per onmiddellijk in verzuim zonder dat wij daarvoor een herinnering (ingebrekestelling) aan u hoeven te sturen.

8. Looptijd overeenkomst en opzegging

Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan kan deze tussentijds, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand schriftelijk worden opgezegd.

Wij hebben het recht om de overeenkomst om bedrijfseconomische redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9. Wijzigingen en aanpassingen

Wij kunnen deze algemene voorwaarden en de samenstelling van KlasseTV eenzijdig wijzigen of aanpassen. Wijzigingen of aanpassingen worden 1 maand van tevoren per e-mail aan u medegedeeld. Indien een wijziging of aanpassing niet aanvaardbaar voor u is kunt u gebruik maken van uw recht tot opzegging zoals dat hierboven is beschreven. Uw opzegging gaat dan in op de datum dat de aangekondigde wijzigingen of aanpassingen van kracht worden.

10. Beperkte garanties

Hoewel wij ons daartoe maximaal commercieel inspannen kunnen wij niet garanderen dat KlasseTV steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is, of dat de KlasseTV geschikt is voor het doel waarvoor u dit wilt gebruiken. Onze maximale garantie is dat wij alle op- en aanmerkingen aangaande KlasseTV serieus zullen behandelen en waar wij dit nodig achten verbeteringen zullen doorvoeren. Eventuele onjuistheden kunt u melden via info@klassetv.nl.

Omdat de website beschikbaar wordt gesteld via het publieke Internet kunnen wij niet garanderen dat deze continu beschikbaar is of vrij van technische problemen. Indien noodzakelijk kan het ook voorkomen dat wij zelf de website tijdelijk offline moeten halen voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Dit zullen wij zo veel als mogelijk doen buiten schooluren.

Wij garanderen niet dat de website steeds vrij is van kwaadaardige computer code, zoals virussen, worms en trojan horses. U dient er zelf voor te zorgen dat het netwerk van uw school en de PC’s die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke code.

Wij hebben geen invloed op de namen, uitingen en berichten van gebruikers van KlasseTV wie op enige wijze website of aan KlasseTV worden toegevoegd. Door technische beperkingen kunnen wij dit vooraf niet controleren.

11. Beperking van aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of verband houdt met het functioneren van de website of (het gebruik van) de inhoud van KlasseTV.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op KlasseTV berusten bij ons en onze licentiegevers. U ontvangt alleen een gebruiksrecht op KlasseTV voorzover dat expliciet is bepaald in deze algemene voorwaarden.

Wij hebben ons maximaal er toe ingespannen om alle gebruiksrechten te verkrijgen van derden die wij nodig hebben om KlasseTV aan uw school te kunnen aanbieden. Dit kunnen wij echter niet garanderen. In het geval dat een derde stelt dat materiaal op KlasseTV inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, en dit klopt, zullen wij eerst trachten een gebruiksrecht te verkrijgen om het voortgezet gebruik van KlasseTV door uw school te verzekeren. Indien dit niet commercieel haalbaar is, hebben wij het recht om het inbreukmakende materiaal per onmiddellijk te verwijderen.

13. Privacy

Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en met ons privacy statement. Het privacystatement kunt u nalezen op de website. Wij verwerken geen persoonsgegevens van leerlingen.

14. Cookies

KlasseTV maakt gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. Cookies worden gebruikt om de gebruikers van de site te identificeren en eventueel te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de website van KlasseTV optimaal te laten functioneren. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om volledig gebruik te maken van KlasseTV is het noodzakelijk cookies te accepteren.

15. Klachten en contact

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van inbreuk op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@klassetv.nl of een brief aan ons postadres. Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar info@klassetv.nl.

16. Algemeen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.