Privacy

KlasseTV.nl verwerkt geen persoonsgegevens. De website is vrij toegankelijk voor leerkrachten, leerlingen en ouders van leerlingen. U hoeft voor het gebruik van KlasseTV.nl dan ook geen verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Klasse-TV BV is de educatieve uitgeverij die KlasseTV.nl aanbiedt aan het primair onderwijs.

Klasse-TV BV is een educatieve uitgeverij die digitale onderwijsmiddelen aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Wij stellen daarom hoge eisen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze systemen. Leerresultaten en de gegevens van onze gebruikers beschouwen wij te allen tijde als privacygevoelige gegevens.

Klasse-TV BV heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Klasse-TV BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden zijn zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. De bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. Omdat KlasseTV geen persoonsgegevens verwerkt wordt geen verwerkersovereenkomst afgesloten.

iPockets via KlasseTV.nl

KlasseTV heeft in opdracht van Pearson de methode iPockets ontwikkeld. KlasseTV biedt een link aan naar iPockets via www.KlasseTV.nl Om iPockets te kunnen gebruiken heeft u een licentie nodig. Die kunt u afsluiten via Pearson. De verwerkersovereenkomst voor het gebruik van iPockets sluit u af met Pearson.